Undergraduate Education at BJUT

 
收藏本站
National-Level Distinguished Professors
Academician, Professor Zuo, Tieyong
Professor Peng, Yongzhen
Professor Jiang, Zongli
Municipal-Level Distinguished Professors
Prof. Zuo, Tie Yong
Prof. Peng, Yongzhen
Prof. Jiang, Zongli
Prof. Sui, Yunkang
Prof. Zhong, Rugang
Prof. Huo, Da
Prof. Wang, Cunxin
Prof. Qian, Weiliang
Prof. Xue, Suduo
Prof. Yu, Yueqing
Prof. Wang, Shuying
Prof. Zhang, Yiliang
Prof. Ruan, Xiaogang
Prof. Zhao, Jing
Prof. Cheng, Caozong
Prof. Liu, Yuhui